donderdag 16 oktober 2014

Tutorial: Weaving in Ends/Draadjes wegwerken


Every once in a while I look at the links from where you are stopping by and I check what kind of keywords you put into Google and will lead you to this blog.
"Draadjes wegwerken" or weaving in ends was one of them this week. I know I use those words a lot in my patterns but I never have made a tutorial on how to weave your ends in properly and neatly.

Truth is: I hate weaving in ends. I can cope with two ends when I am making a shawl but I am always always lured into multicolour projects and I keep "forgetting" to weave in my ends as I work on such a project.

But I have to have to be stern with myself.
So I made a tutorial whilst I was weaving in ends of my new blanket.

Have fun with the tutorial!

Om de zoveel tijd kijk ik bij mijn bezoekers naar van welke links ze vandaan komen en wat voor zoekwoorden ze in Google invoeren en dan bij mij uitkomen.
"Draadjes wegwerken" was deze week ingevoerd! Ik weet dat ik deze woorden in  mijn patronen gebuik maar ik had de techniek nog nooit uitgelegd.

Ik haat het, om heel eerlijk te zijn. Ik ben zo'n haakster die het liefst tot einde wacht met dit klusje. Twee eindjes bij een shawl vind ik prima maar ik laat me veel te gauw verleiden tot een kleurrijk project en dan "vergeet" ik tijdens het haken die eindjes weg te werken.

Ik moet natuurlijk gewoon streng zijn voor mezelf.

Dus wat deed ik, ik werkte de eindjes weg en terwijl dat deed maakte ik deze tutorial!

Veel plezier!
 

Weave in ends: The Lazy Way (Draadjes wegwerken: de Luie Manier)


Take your scissors and a darning needle and place them somewhere nearby.
Pak een schaar en naald met stompe punt en leg hem ergens in de buurt.

 

Ignore the needle for this way of weaving in ends! This is a perfect manner for stripes or solid crochet (same type of stitches next to eachother).
Negeer je naald bij deze manier van eindjes wegwerken! Dit is een perfecte manier bij strepen of haakwerk dat redelijk dicht is (allemaal dezelfde steken naast elkaar)

 

I am going to attach a new colour (blue) for a new ripple and keep it the same length as my end of my last row (the white one). I like to leave a 7" end. Turn your work to start crocheting.
Ik ga een nieuwe kleur aanhechten (blauw) voor een nieuwe golf en zorg er voor dat hij dezelfde lengte heeft als het eind van de laatste golf (wit). Ik zorg altijd voor een eind van 15 cm.  Keer je werk om te beginnen met haken.

 

With your index finger, keep your ends snugly to the back of your work but in such a way you can make your stitches around those two threads. In the picture above you can see I am inserting my hook for a dc but my hook is also below the ends. Make a stitch.
Met je wijsvinger houd je nu je draadjes stevig tegen de achterkant van je haakwerk aan en dat doe je op zo'n manier dat je om de draadjes heen kunt haken. In de foto hierboven zie je dat ik mijn naald insteek om een stokje te maken maar dat mijn haaknaald dus onder de eindjes zit. Maak een steek.

 

After a few stitches your ends are "fastened" by the new stitches you are making. Who said you needed to weave in the ends?
Na een paar steken zitten je eindjes dus vast in de nieuwe steken. Wie had het over met een naald eindjes wegwerken?

 

 Most of the times I do a few repeats or until I have crocheted over all the length of my end.
Meestal doe ik een paar herhalingen of totdat ik bijna over de gehele lengte van mijn eindjes heb gehaakt.


 

Turn over your work when you get to the end (you are looking at the wrong side of the fabric).
 Keer je werk eventjes om als je bij het einde van de eindjes bent (je kijkt nu naar de verkeerde kant).

 

Pull a bit on the ends aaaaand snip!
Trek een beetje aan de eindjes en knip!

 

Done!
Klaar!

Weaving in ends: The Official Way (Draadjes wegwerken: De Officiele Manier)

 

Take your needle, insert yarn and search for a row where you can easily hide your ends behind. You want to run the needle behind the stitches easily. I chose the pink row and therefore I have to work my way first towards the pink row.
Neem je naald, rijg je eindje er aan en zoek een rij waar je netjes je draad achter de steken kunt verstoppen. Ik koos hier de roze, dan moet ik eerst mijn eindje ietsje naar beneden inweven.

 

Here we go. I go through a loop at the back of the double crochet.
Hier gaan we. Ik ga door een lusje aan de achterkant van het stokje.

 

And I work my way behind those pink stitches.
En ik ga met de naald door de lussen van de roze steken.

 

Here is an example with a yellow row where I put my needle.
Hier is een voorbeeld met een gele rij waar ik mijn naald insteek.


And another example! I run my end behind a repeat or two (most of the time I do about 20 stitches and stop at a cluster spot).
En nog een voorbeeld! Ik laat mijn eindje achter ongeveer twee herhaling lopen (of iets van 20 steken en dan stop ik op een plek waar er meer dan 1 steek zit).


In the end it's all worth it!
Op het einde zie je toch wel dat het het waard is!

Good luck with your ends!
Succes met je eigen eindjes!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

I would love it if you leave a comment! Thank you so much for visiting xXx